MEGET VIGTIG INFO: HUSK ALTID AT AFLÅSE OG FJERNE NØGLER FRA MASKINER EFTER BRUG..!

Vores tyveriforsikring dækker ikke hvis i har glemt at tage nøglen fra maskinen, hvilket betyder at du som lejer, selv skal erstatte det stjålne materiel. Mindre maskiner og materiel sikres i aflåste rum, inden de efterlades.

ALMINDELIGE BETINGELSER

Den, der bestiller ydelser, betegnes i det følgende som lejer, mens Centrum Maskinudlejning (Centrum Serviceudlejning), der præsterer ydelser betegnes som udlejer.

Maskiner, minigravere, værktøj og andet udstyr betegnes som materiel. Der tages ejendoms-forbehold for alt materiel som udleveres til kunder i forbindelse med udlejning.

Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Endvidere gælder udlejers seneste prisliste. Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedtaget for den enkelte opgave, og dermed godkendt af CEMA Maskinudlejning.

UDLEJERS YDELSER OG AFREGNING HERAF

Udlejers ydelser omfatter:

 • Materieludlejning – Dagsleje af maskiner og
 • Brændstof forbrug (Diesel/Benzin) faktureres med 20,00 kr. pr. ltr. Inkl. moms (Alt materiel leveres af udlejer med fuld tank, lejer faktureres for forbrug)
 • Rengøring af materiel efter endt leje faktureres med 450,00 kr. pr. påbegyndt time (Lejer har pligt til at rengøre det lejede efter endt leje)
 • Transport mellem udlejer og lejers plads, tur/retur. (Priser iht. Ordrebekræftelse)
 • Skadesikring af det lejede, miljøafgift samt forbrug.

LEJERENS PLIGTER OG ANSVAR

Oprettelse som kunde hos CEMA Maskinudlejning (Centrum Serviceudlejning)

Inden udlejning eller salg kan finde sted, skal alle kunder oprettes i CEMA’s database og flg. oplysninger er er påkrævet:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mail adresse
 • CVR og EAN for virksomheder

TRANSPORT OG LEVERING

Det påhviler lejeren at sikre, at materiellet kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje, og opstilles på bæredygtig grund. Evt. ekstra ventetid eller nødvendig brug af eksempelvis kran eller andre hjælpemidler debiteres lejer (se under ’Opstilling’).

Hvad kan kunder IKKE selv afhente på Bollervej 131, 8700 Horsens..?

De store maskiner så som minigraver, minilæsser, gravemaskiner og dumpere, leveres altid til kunden af CEMA, og afhentes igen af CEMA på samme adresse. (Fragt er ikke inkl. I lejeprisen)

AFHENTNING PÅ BOLLERVEJ 131, 8700 HORSENS

Kunden kan selv afhente lejede effekter på CEMA’s lager, dog ikke minigraver, minilæsser og lign. Kunden er erstatningsansvarlig for lejet materiel under hele lejeperioden, også under afhentning og lev.

REKLAMATION OVER UDSTYR

Materiellet leveres altid i rengjort og driftsklar stand. Lejer er forpligtet til straks efter modtagelsen, at reklamere i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede materiel.

Reklamation efter første lejedag har ingen retsvirkning. Lejer må under ingen omstændigheder lade udføre reparationer eller forandringer på det lejede, men skal snarest give besked til udlejer, hvis der skulle opstå driftsforstyrrelser. Lejer er erstatningsansvarlig for evt. skader påført materiellet ved reparationsarbejde udført i strid med det ovenfor anførte.

PLACERING OG ANVENDELSE

Lejer må ikke udlåne, udleje eller overdrage materiel til tredjemand ligesom materiellet ikke må flyttes til anden adresse uden aftale med udlejer.

Lejer må ikke direkte, eller indirekte, medvirke til at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i eller ved udførelsen af, dele af arbejds operationerne, er ansvarlig for, at disse udføres således at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes. Lejer er ansvarlig for at ingen personer under 18 år, anvender lejet materiel.

Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang til at tilse (inspicere) det udlejede materiel.

SERVICE & VAGTORDNING

Udlejer leverer materiel og service i hele Midtjylland. Ved driftstop uden for normal åbningstid, sendes en SMS til udlejers vagtelefon på tlf. +45 50 360 350. Normal åbningstid regnes i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 17:00.

Et vagtudkald uden for normal åbningstid, debiteres med kr. 2.000,- inkl. de 2 første montørtimer. Herefter afregnes der kr. 650,- pr. time inkl. transport til og fra udlejers adresse på Bollervej 131 i Horsens til materiellets aktuelle lokation. I tillæg påløber omkostninger til kørsel af servicevogn, diverse forbrugsmaterialer og miljøtillæg, efter udlejers til enhver tid gældende takster.

TILBAGELEVERING

Lejer skal efter endt brug forberede maskinens afhentning ved, at den er opryddet og rengjort, opladet og sikre uhindret adgang til materiellet. Nøglen anbringes samme sted som ved leveringen eller efter aftale. Lejer skal altid aflevere det lejede retur i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejer. Dette kontrolleres af udlejer indenfor rimelig tid efter returnering, og hvis det er nødvendigt med ekstra rengøring eller reparation debiteres lejer for omkostningerne. Større reparationer dokumenteres fotografisk.

ALL RISK FORSIKRING TEGNET PÅ MASKINER OG VÆRKTØJ

Centrum Maskinudlejning har tegnet en ALL-RISK forsikring på maskinerne. Forsikringen dækker fysisk tab eller skader på de forsikrede maskiner og montageudstyr, ved pludselige og uforudsete begivenheder, af en hvilken som helst årsag, selvom årsagen ikke er pludselig. Maskinen er også dækket ved tyveri, det er altid vigtig at i som lejer ikke efterlader maskinen med nøgle.

Selvrisiko pr. skade eller ved tyveri udgør. Kr.: 8.000,- inklusiv moms pr. skade. Betales af lejer

CEMA.DK ELLER VORES FORSIKRING DÆKKER IKKE

 • Udlejer er ikke ansvarlig for personskader som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse.
 • Udlejer er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse.
 • Udlejer er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter.
 • Det er vigtigt at i undersøger med jeres egen forsikring, hvad de kræver af jer, for at de dækker evt. personskader eller skader på løsøre eller fast ejendom.

TILBUD OG PRISER

Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er inklusiv merværdiafgift (moms). Lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende lejeprisliste. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning, der afgives af udlejer, gælder nærværende lejebetingelser. Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i 4 uger og afgives altid med forbehold for trykfejl, mellemleje eller mellemsalg.

FAKTURERING OG BETALING

Efter lejemålets afslutning, fremsender udlejer faktura, der som standard forfalder til betaling efter 8 dage. For lejemål af længere varighed er udlejer berettiget til at kræve fakturering for hver uge.

Ved betaling senere end forfaldsdag beregnes der renter 2% per måned.

Betaling af renter er ikke ensbetydende med at forfaldstid dermed udskydes. Udlejer kan desuden kræve forudbetaling af leje, enten forholdsmæssigt eller det fulde beløb. Samt 5000 kr. i depositum. Eventuelle uoverensstemmelse eller tvistigheder mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af faktureret beløb.

LEJEMÅLETS LØBETID OG OPHØR

Lejemålet begynder den dag, det lejedes stilles til lejers disposition. Bestillinger til næste dag skal ske inden kl. 14.00.

Afmeldingen af lejet materiel kan ske via mail: info@cema.dk eller direkte henvendelse på telefon

+45 50 360 350. Ved afmelding efter kl. 14.00 debiteres én (1) ekstra dags leje. Udlejeren har herefter ret til at afhente og videreudleje materiellet. Hindres adgang til materiellet, uanset årsag, beregnes leje indtil dette igen er frit tilgængeligt. Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage indenfor lejetidsrummet; dog debiteres forsikringen per kalenderdag. Anvendes det lejede lørdag, søndag og helligdage, regnes disse for lejedage. Lejen er baseret på maksimalt 10 timer per arbejdsdag. Udlejeren er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej. Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel og herunder at annullere lejeaftaler til senere udførelse i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning, at frigøre og afhente materiellet for lejers regning, hvis de nærværende betingelser og anførte forpligtelser ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (inkl. transport) skal betales af lejeren. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte periode. Lejeren er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligehold af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, oliecheck og smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler.

FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure er udlejer fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt udlejer eller udlejers underleverandør forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse almindelige betingelser for at leje lifte og materiel som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import-eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende medmindre det kan påvises, at udlejer med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

VÆRNETING

For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting.

Se hvordan i håndterer maskinerne på YouTube

Centrum Maskinudlejning

CVR: 37 46 52 16

 

(En del af Centrum Serviceudlejning)

UNDGÅR TRÆLSE OVERRASKELSER

Læs vores betingelser inden brug…!